1. Uczestnik zgłaszający się do udziału w warsztatach/ szkoleniu oświadcza, że jest pełnoletni.
  2. O udziale zgłaszających się osób decyduje kolejność dokonania wpłaty. W opisie każdego z warsztatów/ szkoleń znajduje się informacja o minimalnej i maksymalnej liczbie uczestników.
  3. Osoba zakwalifikowana jako uczestnik, w przypadku cyklu kilkudniowych spotkań w ramach warsztatów, po dokonaniu pierwszej wpłaty, zobowiązuje się jednocześnie do uiszczenia opłaty za całość warsztatu. Może tego dokonać w dogodnej dla siebie formie: w formie jednorazowej wpłaty, bądź wpłaty określonej kwoty, każdorazowo na, przynajmniej,  3 dni przed planowanym spotkaniem.
  4. W przypadku, gdy osoba chętna do udziału w warsztacie dokona wpłaty w czasie, w którym zostanie wykorzystany limit uczestników, co wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu/ warsztacie, wpłata ta zostanie niezwłocznie zwrócona.
  5. W przypadku nieobecności uczestnika nie ma możliwości zwrotów kosztów warsztatu/ szkolenia. Uczestnik może wówczas wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę, która będzie uczestniczyła w warsztatach/ szkoleniu.
  6. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, co do treści ujawnianych na warsztatach/ szkoleniu przez innych uczestników.
  7. Opłaty za warsztaty/ szkolenie należy uiszczać na nr konta w terminie podanym w opisie każdego z nich (w zakładce AKTUALNOŚCI)
  8. Po zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w warsztatach/ szkoleniu, zostanie on niezwłocznie o tym poinformowany, drogą e-mailową.